Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


LY, CỐC, BỘ BÌNH RƯỢU - CRYSTAL CUP, SET with BOTTLE

Bộ bình rượu Liker
Bộ bình, ly hai da mài thủ công 
(95 USD/bộ)
Bộ bình rượu  đúc, mài
Bộ bình rượu ngâm, đúc

Bộ bình Seazar
Bộ rượu ngâm mài hoa
Bộ bình Dominic mạ vàng
Bộ bình khắc Seazar
Cốc hai da mài, phun khắc   (từ 40-60 USD/bộ 6 chiếc)
Bộ Liker men nổi
Bộ Wishky mạ vàng
Ly hai da mài thủ công
(từ 30-43 USD/bộ 6 chiếc)
Bộ Cognac đúc, mài
Bộ Brandy đúc, mài