Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Chúc mừng
Quốc khánh Cộng hòa Séc lần thứ 95

28.10.1918 - 28.10.2013