Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

CÚP GOLF


Cúp Golf hai cánh

Cúp Golf ba thế đánh

Chi tiết xin xem thêm trong phần "cúp pha lê" -
For detail look on "Crystal trophy"