Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Chúc mừng năm Ất Mùi

Tươi như hoa đào
 Dạt dào như bia (Bohemia) Séc

2 nhận xét: